Logga in

För att logga in på hemsidan, gå in på servern och skriv /login i chatten. Klicka sedan på texten som dyker upp.

16 inloggade spelare

Regler för moderatorer

1.1. Generella riktlinjer
Alla moderatorer lyder till stor del under de gemensamma reglerna som finns uppsatta. Det finns några undantag då de har andra uppgifter och syften på servern. Regler som t.ex hur de får använda olika spellägen, verktyg och modifieringar i sitt jobb som moderator är friare.

1.2. Frihet i världen, samt rättigheten att straffa
Moderatorn har rätt att röra sig helt fritt, övervaka, tvinga och vid behov straffa spelare - t.ex. att varna eller bannlysa spelare från att ha tillgång till servern.
Allt annat som går utanför normala regler eller påverkar väldigt många spelare skall vara godkänt av ansvarig administratör, och då göras med ansvar och med integritet mot spelarna.

1.2.1. Bannlysningar som är längre än sex månader eller avstängning från servern kan lägst beslutas av ledningen om det är kopplat till allt annat än ej godkänt namn.

1.2.2. En moderator får inte skrämma eller utöva härskartekniker genom att varna eller kasta ut spelare som inte de inte gillar. Alla handlingar ska vara sakliga och/eller grundas i regelverket, eller är i linje med serverns välbefinnande och säkerhet, och inte grundas i egna eller andras känslor.

1.3. Beslut och motiveringar
Alla beslut och handlingar en moderator utför i sitt uppdrag ska grundas i bevis och kunna motiveras för de inblandade. Det finns vissa undantag där motiveringen inte behöver vara öppen eller publik för alla, pga. innehållets natur t.ex. för att skydda andra eller specifika spelare mot smutskastning, ryktesspridning eller att serverns säkerhet riskeras.

1.3.1 Meningsskiljaktighet
Om det mellan moderatorer och/eller administratörer råder oklarheter eller oenighet kring tolkning av regler eller händelser, är det ledningen och i sista hand huvudansvarig adminsitratör som har sista ordet.

1.4. Moderator rättigheter och skyldigheter som spelare

Moderatorn (inkl. Administratörer)
1.4.1.
är normalt en vanlig spelare när de inte uttövar sitt uppdrag som moderator.
1.4.2. får inte ge gratis föremål som kommer från statliga förråd eller kistor, eller använda statens pengar för eget bruk. Undantag gäller vid vissa fall av ersättning till spelare.
1.4.3. får inte hjälpa till att bygga eller riva på tomter eller i städer med verktyg som enbart en moderator har tillgång till.
1.4.4. skall inte laga andra spelares saker om spelaren ber om det. Det får göras små undantag om situationen där och då får en stor positiv inverkan.
1.4.5. har rätt att flyga för att lösa sitt uppdrag som moderator, i övriga fall skall flygning undvikas.
1.4.6. har rätt att tillfälligt gå med i fler än 3 städer om det krävs för att kunna lösa sin uppgift som moderator. De får inte "spela" i fler än 3. En moderator kan permanent vara med i fler än 3 städer, men det får fortfarande vara max 3 spelarägda städer, utöver dessa 3 får de enbart vara statligt ägda, exempelvis Teleborg, Kiselsta, Event m.fl.
1.4.7. har rätt att tillfälligt ta vilken stadsrank som helst om det krävs för att kunna lösa sin uppgift som moderator.
1.4.8. Administratörer har access till alla "Game Modes" och "WorldEdit". De skall brukas med stor försiktighet och enbart i samband med uppgifter i statlig tjänst.
1.4.9. Har att besluta om mindre summa pengar (<100 000mm) skall tillfalla en spelare i samband med situationer kopplade till stölder, griefing eller andra liknande situationer.

1.5. Ledning 

1.5.1. Ledningen och Utvecklare är i regel inte normala spelare utan "tjänstgör" hela tiden. Undantag kan medges.
1.5.2. Ledning och Utvecklare har access till alla "Game Modes" och "WorldEdit". De skall brukas med stor försiktighet och enbart i samband med uppgifter i statlig tjänst.
1.5.3. Ledning får i undantagsfall äga egna städer och bedriva viss handel på samma vilkor som en vanlig spelare. (statens städer räknas inte)
1.5.4. Ledning får gå med i städer och inneha vilken rank som helst, men enbart i form av vanlig spelare.
1.5.5. Ledning skall inte laga andra spelares saker om spelare ber om det. Det får göras undantag om situationen där och då får en stor generellt positiv inverkan.
1.5.6. Ledning får besluta om större summor pengar (>100 000mm) skall tillfalla en spelare i samband med situationer kopplade till stölder, griefing eller andra liknande situationer.


1.6. Styr inte i städer
En moderator eller admin får inte styra i andras städer eller bestämma vem som ska göra vad i en stad. Med undantag för städer de själva äger och agerar Borgmästare i som normal spelare. En vanlig Borgmästare kan dock fråga om hjälp, men då agerar moderatorn på Borgmästarens uppdrag, som en spelare. Moderatorn har dock rätt att agera i en stad om hen upptäcker något som bryter mot Kottcrafts generella regler. En moderator som äger en stad får inte styra/bygga staden med hjälp av verktyg eller rättigheter knutna till moderatortjänsten. 

1.6.1 Konflikt i städer där Moderator är Borgmästare
Har en moderator svårare problem i sin egna stad som kräver beslut/åtgärd från en moderator, bör denne ta hjälp av en annan moderator eller administratör som inte ingår i stadsledningen för att upprätt hålla en mer objektiv bedömning. Detta är på nivån att t.ex. om en eller flera spelare anser stadsledning eller borgmästare begått regelbrott, och gör ett supportärende, så ska inte moderatorn som är borgmästare i den staden det handlar om hantera ärendet.
Enkla grief eller olaga mord får hanteras av moderatorn, såvida det inte är moderatorn själv som är anklagad för griefing eller olaga mord.

1.7. Bygga och spela med normala spelare
Om en moderator bygger i en stad eller deltar i spelet så skall det ske på samma villkor som en vanlig spelare, utan några fördelar. Undantaget är om moderatorn bygger på uppdrag för staten och speciella event-projekt beslutade av lägst administratör. Uppdrag för att bygga åt staten sköts av Administratörerna. Moderatorer får heller inte använda andra interna verktyg för eget privata syfte eller som verktyg för att bygga i en stad. Enstaka block dock kan medges ibland, i syfte att sjysst och snäll mot en spelare som har svårigheter i något seriöst byggande.

1.8. Skänka, låna pengar eller verktyg
En moderator oavsett rank får skänka egna minemynt, egna verktyg, egna block/material och låna ut vad hen vill, men bara saker som de själv skaffat/tillverkat på samma sätt som en vanlig spelare.
En moderator eller admin får inte ge något från statens kassa utan att det är kopplat till ett ärende. Har en spelare råkat ut för stöld motsv. så skall spelaren skriva ett supportärende. Skadestånd tas i första hand från från gärningsmannens egna plånbok och i andra hand från staten om det anses motiverat.

1.9. Nyttja rättigheter i andra sammanhang.
Det finns utrymme för ledningen att använda t.ex. creative mode eller ge spelare access eller rättigheter till funktioner för att skoja med spelare i syfte att hålla en glad och rolig stämning. 
Detta skall ske måttligt och med ansvar, samt med målet att vissa spelare inte hamnar i en klar orättvis situation. Man ska höja stämningen inte sänka den.
Om det sker stora förändringar i naturen under ett spontant eller tillfälligt event mot spelare eller liknande så ska naturen återställas efteråt så långt det är möjigt.

1.10. Ignorera spelare
En moderator oavsett nivå får inte använda /ignore mot en spelare. 

1.11. Undantag från regelverk
Ledningen har rätt att göra undantag från regler om det anses gynna servern, spelare eller verksamheten från ett eller flera perspektiv. Detta gäller inom samtliga områden. Varje undantag skall kunna motiveras i enlighet med servern och Kottcrafts filosofi och värdegrund.