Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

Straff

När en moderator har tillräckligt med bevisning för att styrka att ett regelbrott har begåtts kan det vara aktuellt med att dela ut ett straff. På Kottcraft finns det olika typer av straff, och vilket eller vilka straff som delas ut beror på fler omständigheter. Bland annat tar moderatorn hänsyn till

  • vilken eller vilka regler förövaren har brutit mot,
  • hur allvarligt regelbrottet är,
  • eventuella tidigare straff,
  • hur mycket förövaren samarbetar med eller försvårar för moderatorerna, och
  • eventuella förmildrande omständigheter.

Vilket straff ett brott mot en viss regel ger är inte skrivet i sten, utan moderatorerna gör unika bedömningar i varje enskild fall. Generellt sett blir straffen hårdare vid upprepade regelbrott, eftersom det tyder på en ovilja att respektera reglerna.

Typer av straff

Det finns olika typer av straff. Vilket eller vilka straff som är aktuella beror på regelöverträdelsen och de unika omständigheter som omger den och det är upp till moderatorerna att avgöra vad som är ett lämpligt straff.

Muntlig tillsägelse

Den lättaste typen av straff är en muntlig tillsägelse. Dessa sparas inte, utan de är moderatorernas sätt att påpeka mindre regelbrott utan att det får allt för stora konsekvenser för den som bryter mot reglerna. Målet är att det ska räcka med muntliga tillsägelser, men många gånger bedöms så inte vara fallet.

Varning

Medför att man blir frånkopplad från servern och är en tydlig markering om att man har begått ett regelbrott. Alla varningar innehåller alltid en anledning som hjälper den varnade att förstå vilket regelbrott han eller hon har begått. Varningar sparas i spelarens profil, och kan ses av moderatorerna i efterhand.

Bannlysning

Som bannlyst placeras man oftast i en fängelsecell och har ytterst begränsade möjligheter att spela och kommunicera på servern. Förutom själva Minecraft-servern får man inte heller tillgång till Discord-servern, under tiden man är bannlyst. Förutom anledningar, som även finns i varningar, har bannlysningar alltid ett utgångsdatum. Det kan ändras både framåt och bakåt i tiden om det framkommer nya omständigheter under tiden bannlysningen är aktiv. Om en spelare blir varnad flera gånger under en kortare tidsperiod kan en bannlysning vara aktuell om ytterligare regelbrott begås. Något som liknar bannlysningar, men som ändå har vissa skillnader, är avstängningar.

Läs mer om avstängningar

Böter och skadestånd

Detta straff innebär att man får överlåta minemynt eller föremål i form av böter till staten eller i form av skadestånd till spelare. Straffet är aktuellt om ett regelbrott har orsakat skada för staten eller för andra spelare och det är vanligt att det kombineras med en bannlysning. Böter är vanligt vid användande av x-ray och skadestånd är vanligt vid olaga mord eller bedrägeri.

Både kontot och personen straffas

Det spelar ingen roll vem som använde ett konto när ett regelbrott begås, utan ett straff appliceras både på konto- och personnivå. Anledningen till det är att vi inte har någon rimlig möjlighet att bevisa vem som använde ett spelarkonto när ett regelbrott begicks, samtidigt som vi är måna om att straffa de som begår regelbrott. Det är en balansgång mellan rimlighet och rättssäkerhet, där ledningen har beslutat att straff utgår på både konto- och personnivå.

Att låna ut sitt konto eller på annat sätt låta andra personer spela på det är därför något vi starkt avråder från, och man bör även se till att hålla kontots inloggningsuppgifter skyddade från andra personer.

Varje fall hanteras för sig

Även om det finns praxis för hur ett straff ska dömas så är straffen inte skrivna i sten. Det innebär att en moderator kan förmildra eller döma ett hårdare straff beroende på eventuella särskilda omständigheter som omger ett regelbrott. Denna metod kallas för proportionalitetsprincipen och är en princip som bland annat används av domstolar i verkligheten. Proportionalitetsprincipen innebär kortfattat att man väger brottshandlingen och åtgärden mot vad som är nödvändigt med hänsyn till serverns bästa. I denna princip väger moderatorn olika intressen mot varandra, till exempel serverns säkerhet och välmående generellt, spelarens historia, eventuella uppsåt och hur stor åverkan ett regelbrott haft på en stad eller spelare.

Läs mer om praxis på Kottcraft

Överklaga eller ifrågasätta straff

Om man har blivit straffad för ett regelbrott har man möjlighet att, en gång per straff, överklaga eller ifrågasätta det

Läs mer om hur man överklagar eller ifrågasätter straff