Logga in

För att logga in på hemsidan, gå in på servern och skriv /login i chatten. Klicka sedan på texten som dyker upp.

24 inloggade spelare

Regler för stadsförvaltning

När man driver en stad i form av inbjudare, assistent, vice borgmästare eller borgmästare kommer det automtiskt med utökade friheter, men även med utökade skyldigheter. Dessa regler gäller för stadsledningar, vilket omsluter de medlemmar i en stad som har en särskild position annat än stadsmedlem.

Nedanstående stadsförvaltningsregler gäller inte för städer med färre än tio (10) medlemmar, med undatag för regel 8.

1. Tvångsförflyttning av tomter

Stadsledningen har rätt att tvångsförflytta stadsmedlemmar mellan tomter om det föreligger utomstående skäl för detta.

Exempel på godkänd anledning: En ny väg ska dras genom tomten eller att spelarens kaktusfarm inte lämpar sig i en villaidyll.
Exempel på ej godkänd anledning: För att man känner för det, eller med det primära syftet att göra det svårare för stadsmedlemmen.

Vid tvångsförflyttning ska man iaktta aktsamhet och staden måste kostnadsfritt erbjuda en tomt av samma, eller större, storlek som den ursprungliga tomten.

Från och med det att beslutet om tvångsförflyttning har tagits och en ny tomt har erbjudits spelaren startar en karenstid på tio (10) dagar, under vilken spelaren själv får möjlighet att flytta sina tillhörigheter. Denna karenstid ska meddelas via ett spårbart medium, förslagsvis en skylt eller ett privat meddelande (/msg). Har spelaren inte flyttat när karenstiden har gått ut äger staden rätt att montera ned byggnationen på tomten, men materialet ska förvaltas i enlighet med stadsförvaltningsregel #3.

2. Exkludering av stadsmedlemmar

Medlemmar i staden får endast exkluderas (/city kick) eller bannlysas (/city ban) på sakliga grunder som den individuella medlemmen själv har förorsakat. Inaktivitet är inte en grund för exkludering, men det går däremot bra att förverka tomter (se stadsförvaltningsregel #3).

Exempel på godkänd anledning: Medlemmen har brutit mot någon av stadens eller Kottcrafts regler.
Exempel på ej godkänd anledning: Stadsledningen bestämmer sig för att staden ska bli privat, och vill därför exkludera alla utom de som de själva känner.

3. Rivning av byggnationer på tomter

Byggnationer på av andra i staden ägda tomter får endast rivas eller modifieras av stadsledningen något av följande föreligger.

  1. Byggnationens skapare ej har varit inloggad på minst en månad (/player info).
  2. Byggnationen uppenbart strider mot stadens eller stadsdelens på förhand uttalande tema.
  3. Byggnationen är av sådan karaktär att den strider mot reglerna på Kottcraft.
  4. Stadsledningen har fått tillstånd av byggnationens skapare att riva eller modifiera byggnationen.
  5. Tomtägaren inte längre är medlem i staden på grund av laga exklusion, eller att tomtägaren självmant har lämnat staden.

Vid rivning av en byggnation i en av stadens medlemsägda tomter, ska föremålen från rivningen läggas i en eller flera för syftet uppförda kistor, kistan ska sen arkiveras till ägaren med hjälp av kommandot /chest archive. Detta kan Borgmästare och assistenter göra. Detta gäller inte om rivningen utfördes som ett resultat av att tomtägaren blev exkluderad från staden, i enlighet med reglerna för exklusion (stadsförvaltningsregel #2).

4. Ägarskap över tomter

Ägarskap över tomter får endast fråntas en tomtägare om något eller några av villkoren i stadsförvaltningsregel #3 uppfylls, eller om tomtägaren explicit ger sitt godkännande.

5. Stadskassan

Stadskassan är inte vice borgmästarnas eller borgmästarnas privata egendomar. Pengar som sätts in i stadskassan tillhör staden. Pengar kan tas ut från stadskassan om syftet med uttaget är att gangna eller värna om stadens bästa. Det är okej att ta ut arvorden för åt staden utförda arbeten, oavsett om det är utomstående, stadsmedlemmar eller medlemmar i stadsledningen som har utfört det arvoderade arbetet. Arvordets storlek ska dock stå i proportion till det utförda arbetet.

Exempel på godkänd anledning: Uttag av pengar för att köpa en fyr till ett torg i staden. Observera att fyren då tillhör staden, ej borgmästaren.
Exempel på ej godkänd anledning: Uttag av pengar för att man ska lämna staden och man anser sig ha rätt till pengarna i stadskassan av olika anledningar.

6. Stadsspecifika regler

Det är möjligt för en stad att ha stadsspecifika regler som till exempel bestämmer vilket tema byggnaderna i en stad eller i en stadsdel ska ha. Om staden har instiftat regler för staden ska de vara tydligt uppställda på en plats som man kan se från stadens startpunkt (/city spawn). Reglerna får inte stå i strid med reglerna för Kottcraft.

Har man regler för enskilda stadsdelar ska dessa stå på samma ställe som stadens övergripande regler, alltså vid startpunkten. Det är dock möjligt att ha själva reglerna vid stadsdelen, om man hänvisar till stadsdelens regler från den samlade regeltavlan vid stadens startpunkt.

7. Speciella och/eller statliga byggnader i en stad

Endast borgmästare kan ansöka om ett fängelse, PVP-funktioner eller en tågstation.
Varje typ av speciell byggnad har en egen sida med information och regler. Endast borgmästaren kan ansöka om rivning och i vissa undantag förflyttning. PVP-arenor får rivas/flyttas och hanteras av stadsledningen. Men funktioner i PVP-arenan så som keepinventory måste då ansökas igen.
Staten har också rätt att flytta på fängelser, tågstationer eller andra byggnader som ligger under statens ansvar. Ingreppet sker i samarbete med borgmästaren om det är möjligt. Orsaken kan exempelvis ha att göra med prestanda på servern eller andra saker av stor betydelse för många spelare, städer eller världen som helhet.

8. Köpa eller återskapa en stad

Ska man köpa en stad av en annan spelare eller återskapa en stad med hjälp av /city restore får man enbart göra det för att man genuint tror på staden och vill utveckla och driva den vidare.