Logga in

För att logga in, anslut till servern och skriv /login i chatten.

Alternativt, använd en inloggningskod nedan.
Läs mer om inloggningskoder»

För att logga in behöver du godkänna användandet av kakor.
Läs om hur kakor används »

Regler för stadsförvaltning

När man driver en stad i form av inbjudare, assistent, vice borgmästare eller borgmästare kommer det automatiskt med utökade friheter, men även med utökade skyldigheter. Dessa regler gäller för stadsledningar, vilket omsluter de medlemmar i en stad som har en särskild position annat än stadsmedlem.

Nedanstående stadsförvaltningsregler gäller inte för städer med färre än tio (10) medlemmar, med undantag för regel 8.

1. Tvångsförflyttning av tomter

Stadsledningen har rätt att tvångsförflytta stadsmedlemmar mellan tomter om det föreligger synnerliga skäl för detta.

Exempel på godkänd anledning: En ny väg ska dras genom tomten eller att spelarens kaktusfarm inte lämpar sig i en villaidyll.
Exempel på ej godkänd anledning: För att man känner för det, eller med det primära syftet att göra det svårare för stadsmedlemmen.

Vid tvångsförflyttning ska man iaktta aktsamhet och staden måste kostnadsfritt erbjuda en tomt av samma, eller större, storlek som den ursprungliga tomten.

Från och med det att beslutet om tvångsförflyttning har tagits och en ny tomt har erbjudits spelaren startar en karenstid på tio (10) dagar, under vilken spelaren själv får möjlighet att flytta sina tillhörigheter. Denna karenstid ska meddelas via ett spårbart medium, förslagsvis en skylt eller ett privat meddelande (/msg). Har spelaren inte flyttat när karenstiden har gått ut äger staden rätt att montera ned byggnationen på tomten, men materialet ska förvaltas i enlighet med stadsförvaltningsregel #3.

2. Exkludering av stadsmedlemmar

Medlemmar i staden får endast exkluderas (/city kick) eller bannlysas (/city ban) på sakliga grunder som den individuella medlemmen själv har förorsakat. Inaktivitet är inte en grund för exkludering, men det går däremot bra att förverka tomter (se stadsförvaltningsregel #3).

Exempel på godkänd anledning: Medlemmen har brutit mot någon av stadens eller Kottcrafts regler.
Exempel på ej godkänd anledning: Stadsledningen bestämmer sig för att staden ska bli privat, och vill därför exkludera alla utom de som de själva känner.

3. Rivning av byggnationer på tomter

Byggnationer på stadstomter som är ägda av spelare får endast rivas eller modifieras av stadsledningen om någon av följande punkter stämmer.

Byggnaden på tomten får rivas om:

  1. Tomtens ägare har inte varit inloggad på minst 30 dagar/en månad. Se info om spelaren via /player info eller på spelarens profil på hemsidan.
  2. Byggnationen strider uppenbart mot stadens eller stadsdelens på förhand uttalade tema.
  3. Byggnationen strider mot Kottcrafts regler. Kontakta moderatorer innan rivningen av bygget påbörjas – Skicka in ett supportärende med koordinater till platsen.
  4. Stadsledningen har fått tillstånd av tomtens ägare att modifiera eller riva byggnationen.
  5. Stadsledningen har kickat/bannlyst spelaren lagligt från staden.
  6. Spelaren har självmant lämnat tomten och/eller staden.
  7. Spelaren har blivit av med ägandeskapet på en tomt med tomträtt på grund av att tomträttsavgälden inte kunde betalas.

Vid rivning av byggnation på en tomt, enligt reglerna ovan, ska allt material läggas i kistor. Dessa kistor ska sedan arkiveras till spelaren med /chest give spelare  och /chest archive . Arkiveringskravet gäller inte om rivningen utfördes som ett resultat av att tomtägaren självmant lämnat tomten och/eller staden. Vid rivning på tomt med tomträtt (hyres-tomt) där spelaren förlorat ägandet över tomten på grund av utebliven betalning av tomträttsavgälden, behöver bara det material som tomtägaren tillfört tomten, arkiveras.

4. Ägarskap över tomter

Ägarskap över tomter får endast fråntas en tomtägare om något eller några av villkoren i stadsförvaltningsregel #3 uppfylls, eller om tomtägaren explicit ger sitt godkännande.

5. Stadskassan

Stadskassan är inte vice borgmästarnas eller borgmästarnas privata egendomar. Pengar som sätts in i stadskassan tillhör staden. Pengar kan tas ut från stadskassan om syftet med uttaget är att gagna eller värna om stadens bästa. Det är okej att ta ut arvorden för åt staden utförda arbeten, oavsett om det är utomstående, stadsmedlemmar eller medlemmar i stadsledningen som har utfört det arvoderade arbetet. Arvordets storlek ska dock stå i proportion till det utförda arbetet.

Exempel på godkänd anledning: Uttag av pengar för att köpa en fyr till ett torg i staden. Observera att fyren då tillhör staden, ej borgmästaren.
Exempel på ej godkänd anledning: Uttag av pengar för att man ska lämna staden och man anser sig ha rätt till pengarna i stadskassan av olika anledningar.

6. Stadsspecifika regler

Det är möjligt för en stad att ha stadsspecifika regler som till exempel bestämmer vilket tema byggnader i en stad ska ha. Om staden har instiftat regler för staden ska de finnas tillgängliga på minst ett av två sätt:

  1. Reglerna finns tydligt uppsatta i sin helhet på en plats som man kan se från stadens startpunkt (/city spawn).
  2. Reglerna finns tydligt skrivna på en sida under stadens profil på Kottcrafts hemsida. Används den här sidan ska det också finnas en uppsatt hänvisning till den som är synlig från stadens startpunkt(/city spawn). Det är också rekommenderat att länka sidan i stadens välkomstmeddelande eller MOTD.

Har staden regler för enskilda områden (stadsdelar) ska dessa finnas tydligt utmärkta. Stadens regler får inte stå i strid med reglerna för Kottcraft.

7. Speciella och/eller statliga byggnader i en stad

Endast borgmästare kan ansöka om ett fängelse, PVP-funktioner eller en tågstation.
Varje typ av speciell byggnad har en egen sida med information och regler. Endast borgmästaren kan ansöka om rivning och i vissa undantag förflyttning. PVP-arenor får rivas/flyttas och hanteras av stadsledningen. Men funktioner i PVP-arenan så som keepinventory måste då ansökas igen.
Staten har också rätt att flytta på fängelser, tågstationer eller andra byggnader som ligger under statens ansvar. Ingreppet sker i samarbete med borgmästaren om det är möjligt. Orsaken kan exempelvis ha att göra med prestanda på servern eller andra saker av stor betydelse för många spelare, städer eller världen som helhet.

8. Överta eller återskapa en stad

Ska man överta en stad ifrån en annan spelare eller, via supportärende, få hjälp att återskapa en stad får man enbart göra det för att man genuint tror på staden och vill utveckla och driva den vidare.